- -
Yoga West LA  
The Home of Yogi Bhajan
Yoga West Teachers
-

Ana Netanel
Ramjoti Azita Nahai Kaur
Dev Avtar Kaur
Dhanpal Donna Quesada
Dya Kaur
Fatehbir Kaur
GuruMeher Singh Khalsa
Guru Prem Singh Khalsa
Guru Singh Khalsa
Hargopal Kaur Khalsa
Hari Nam Singh Khalsa
Hari Narayan Kaur
Hari Simran Kaur
Harijot Kaur Khalsa
Jagatpal Singh
Khefri Riley
Kiyomi Takahashi
Lou Nelson
Mahan Kirn Kaur
Manpreet Kaur
Nampreet Kaur Erica Liscano
Narayan Nam Kaur
Priti Simran Kaur
Ricardo Rico
 
Sada Simran Kaur
Sat Devbir Singh
Siri Karta Kaur
Siri Shakti Kaur Pam Davis
 
 
Sukhmani Kaur
Tej Kaur Khalsa
Victoria Miller
Yoga West LA  
       
 


Yoga West
Teachers

Anna Netanel
Azita Nahai Ph.D

Dev Avtar Kaur
Dhanpal Donna Quesada
Dya Kaur

Fatehbir Kaur

GuruMeher Singh Khalsa
Guru Prem Singh Khalsa
Guru Singh Khalsa
Hargopal Kaur Khalsa
Hari Nam Singh Khalsa
Hari Narayan Kaur

Hari Simran Kaur
Harijot Kaur Khalsa
Jagatpal Singh
Khefri Riley
Kiyomi Takahashi

Lou Nelson

Mahan Kirn Kaur
Manpreet Kaur
Nampreet Kaur Erica Liscano
Narayan Nam Kaur
Priti Simran Kaur
Ricardo Rico Siri Pal Singh

Sada Simran Kaur

Sat Devbir Singh
Siri Karta Kaur
Siri Shakti Kaur Pam Davis

Sukhmani Kaur

Tej Kaur Khalsa
Victoria Miller

Home
~
Class Schedule
~
Pricing
~
Pregnancy Post Natal
~
Teachers
~
Workshops & Events
~
Teacher Training
~
Sat Nam Rasayan
~
Kundalini Yoga Resources
~
Yogi Bhajan
~
Community

Hours  Contact  Map
-

Sign up for the Yoga West Newsletter