- -
Yoga West  
The Home of Yogi Bhajan
Yoga West Teachers

Adarsh Kaur Khalsa
Aimee Bello
Amrit Singh Khalsa
Ana Netanel
Ramjoti Azita Nahai Kaur
Charandev Singh
Dev Avtar Kaur
Dhanpal Donna Quesada
Fatehbir Kaur
Gabrielle Lewis
Grecco Buratto
GuruMeher Singh Khalsa
Guru Mitar Kaur
Guru Prem Singh Khalsa
Guru Singh Khalsa
Hargopal Kaur Khalsa
Hari Nam Singh Khalsa
Hari Simran Kaur
Harijot Kaur Khalsa
Jagatpal Singh
Khefri Riley
Kiyomi Takahashi
Lou Nelson
Rahi Chun
Ram Kirin
Sada Simran Kaur
Sat Devbir Singh
Siri Shakti Kaur Pam Davis
Stephanie Siri Darshan Kaur
Sukhmani Kaur
 
Tej Kaur Khalsa
Victoria Miller
   
       
 


Yoga West
Teachers

Adarsh Kaur Khalsa
Aimee Bello
Amrit Singh Khalsa
Ana Netanel
Azita Nahai Ph.D
Charandev Singh

Dev Avtar Kaur
Dhanpal Donna Quesada
Fatehbir Kaur
Gabrielle Lewis
Grecco Buratto
GuruMeher Singh Khalsa

Guru Mitar Kaur

Guru Prem Singh Khalsa
Guru Singh Khalsa

Hargopal Kaur Khalsa
Hari Nam Singh Khalsa
Hari Simran Kaur

Harijot Kaur Khalsa
Jagatpal Singh

Khefri Riley

Kiyomi Takahashi
Lou Nelson
Rahi Chun

Ram Kirin
Sada Simran Kaur
Sat Devbir Singh

Siri Shakti Kaur Pam Davis
Stephanie Siri Darshan
Sukhmani Kaur

Tej Kaur Khalsa
Victoria Miller

Home
~
Class Schedule
~
Prices & Promos
~
Pregnancy Post Natal
~
Teachers
~
Events & Workshops
~
Teacher Training
~
Sat Nam Rasayan
~
Yoga Links
~
Yogi Bhajan
~
Community

Hours  Contact  Map
-